Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wpis do rejestru wyborców

Nazwa sprawy: 

Wpis do rejestru wyborców.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Urząd Gminy w Lubrzy, 48-231 Lubrza, ul. Wolności 73, Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego, I piętro, pokój    nr 103,    tel. 77 4074669, fax 77 4074651, e-mail: urzad@lubrza.opole.pl
Godziny pracy: poniedziałek-piątek: 7:00-15:00.

Wymagane dokumenty:


 

1. Wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
2. Ważny dokument stwierdzający tożsamość.

Opłaty:
 

Wniosek i decyzja nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:


 

Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wydaje się w terminie do 3 dni od dnia wniesienia wniosku.

Tryb odwoławczy: 

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Prudniku, za pośrednictwem Wójta Gminy w Lubrzy w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna: 

  • Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,  poz. 112 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia      27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz . U. Nr 158, poz.941)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  (tekst jednolity    z 2012r. Dz. U. poz. 1282 z późn. zm.)

Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r., poz.267 )   

Informacje
dodatkowe:


 

Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy  wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL wnioskodawcy. Do wniosku dołącza się:

-   kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;

-   pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy wniosek zawierający żądane dane, wraz ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały.

Wójt  przed wydaniem decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców, jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy.

PDFPISEMNA DEKLARACJA ZAWIERAJĄCA INFORMACJE NIEZBĘDNE.pdf
DOCPISEMNA DEKLARACJA ZAWIERAJĄCA INFORMACJE NIEZBĘDNE.doc
PDFWNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW W CZĘŚCI A.pdf
DOCWNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW W CZĘŚCI A.doc

Opracowała:   Dorota Żegleń

Wersja XML