Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, na podstawie Art.10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1764)

Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa
 

W odpowiedzi na wniosek  o udostępnienie informacji publicznej, na podstawie Art.10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1764)  informuję:


Wniosek I §1 – Wójt Gminy Lubrza  w celu spełnienia wymagań określonych w § 20 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 113), wydał Zarządzenie Nr OR.120.5.2017 z dnia 6 lutego 2017 r. w  sprawie opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzenia Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z wymaganiami  Polskiej Normy PN-ISO/IEC 27001.


Wniosek I § 2 – zgodnie z w/w  zarządzeniem Urząd Gminy w Lubrzy jest na etapie opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzenia Bezpieczeństwem Informacji zgodnego
z wymaganiami  Polskiej Normy PN-ISO/IEC 27001.


Wniosek I § 3 – w ramach wdrożenia Systemu Zarządzenia Bezpieczeństwem Informacji przewidziano przeprowadzenie audytu wewnętrznego, do realizacji którego wyznaczono audytorów wewnętrznych (§ 1 zarządzenia).

 

Sekretarz Gminy Lubrza

Wioletta Astramowicz-Ceglarz

 

 

 

Wersja XML