Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o przystąpieniu Gminy Lubrza do tworzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Gmina Lubrza przystąpiła do tworzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jako interesariusz zewnętrzny, w celu zgłoszenia propozycji działań, które w przyszłości mogą być współfinansowane ze środków Unijnych i Krajowych.

Gmina Lubrza w 2017 r. przystąpiła do opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN). Plan ten to dokument strategiczny, który wyznaczy dla gminy cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) na lata do 2020 r.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Przyjęcie planu gospodarki niskoemisyjnej będzie konieczne aby starać się o dofinansowanie z funduszy unijnych na działania z zakresu wdrażania gospodarki niskoemisyjnej w latach 2015-2020. Posiadając PGN gmina będzie mogła starać się o pieniądze na działania uwzględnione w planie i realizujące cele tematyczne Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, m.in. na termomodernizację budynków, wdrażanie OZE (odnawialne źródła energii takie jak: energia słońca – kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, energia wiatru czy wody).

Posiadanie planu na pewno ułatwi staranie się o dofinansowanie przedsięwzięć z krajowych środków (dysponowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), Programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) czy też mechanizmów norweskich. Gmina, która będzie posiadała taki dokument w swoich strukturach będzie miała większe szanse na uzyskanie pieniędzy niż region, który go nie posiada.

Zbieranie danych do bazy emisji CO2 dla miasta rozpoczęte!

W związku z przystąpieniem Gminy Lubrza do opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) konieczne jest zebranie danych m.in. w celu sporządzenia bazy emisji CO2.

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest elementem realizacji założeń do Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN). Pod pojęciem gospodarki niskoemisyjnej należy rozumieć gospodarkę nastawioną na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (m.in. CO2, CH4) poprzez minimalizację wykorzystania paliw kopalnych i zwiększenie efektywności energetycznej przy wykorzystaniu potencjału zielonych technologii m.in. alternatywnych i odnawialnych źródeł energii (OZE). Plan zakłada, że dzięki rozwojowi niskoemisyjnych źródeł energii, podniesieniu efektywności energetycznej budynków i urządzeń, rozwoju OZE, podniesieniu efektywności gospodarowania odpadami oraz promocji nowych wzorców konsumpcji wśród mieszkańców, uda się zredukować emisję gazów cieplarnianych i tym samym zapobiec zmianom klimatycznym.

Powstanie baza emisji CO2 dla Gminy Lubrza

Opracowanie PGN rozpoczyna się od inwentaryzacji jednostek gminnych pod kątem zużycia energii (elektrycznej, paliw itp.) Dane są niezbędne do opracowania bazy danych dotyczącej gospodarki energią w poszczególnych sektorach i obiektach gminy. Baza danych będzie zawierała szczegółowe informacje o gospodarce energią w takich sektorach, jak: transport, budownictwo czy oświetlenie publiczne i obiektach należących do gminy. Przykładowe dane, jakie będą pozyskiwane w celu opracowania bazy, to m.in.:

• w obszarze budownictwa (mieszkaniowego i usługowego): rodzaj źródła ciepła, zużycia paliwa, zużycie energii cieplnej i elektrycznej, stan techniczny, powierzchnia;

• w obszarze oświetlenia publicznego: typ oraz ilość opraw, roczne zużycie energii elektrycznej;

• w obszarze transportu: struktura pojazdów kołowych komunikacji publicznej, struktura wiekowa oraz liczba pojazdów

Baza będzie obsługiwana przez specjalnie przeszkolonych pracowników Urzędu Gminy. Będzie posiadała funkcje z zakresu generowania raportów w celu monitorowania postępów osiągania celów założonych w planie, do których należą:

• redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. w porównaniu do przyjętego roku bazowego

• wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii końcowej do 2020 r.;

• zwiększenie efektywności energetycznej do 2020 r.

 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do podmiotów a także mieszkańców Gminy Lubrza o  przedstawienie potrzeb i oczekiwań związanych z gospodarką energetyczną Gminy oraz propozycję działań zmierzających do poprawy stanu obecnego w tym zakresie.

Informacje prosimy kierować na poniższy adres email:

pgnlubrza@constructors.pl

Informacje prosimy składać w terminie do 18 sierpnia 2017 r.

 

t','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-42666994-1', 'lubrza.opole.pl'); ga('send', 'pageview');