• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

projektu Uchwały Rady Gminy Lubrza zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectw Gminy Lubrza.

Na podstawie art. 5a i art. 35 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349), Uchwały Nr VI/48/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 28  czerwca 2011 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubrza  (Dz. Urz. Woj. opolskiego z 2011 r., Nr 82, poz. 1076) oraz zarządzenia Nr 0050.406.2018 Wójta Gminy Lubrza z dnia 27 sierpnie 2018 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Lubrza zmieniającej  uchwałę w sprawie nadania Statutu Sołectw Gminy Lubrza.

Wójt Gminy Lubrza

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw: Lubrza, Dytmarów, Skrzypiec, Krzyżkowice, Jasiona, Trzebina, Prężynka ( z przysiółkiem Dobroszewice), Nowy Browiniec, Olszynka, Laskowice, Słoków dotyczących zmiany uchwały Nr VI/49/03 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 24 czerwca 2003r. w sprawie nadania Statutu Sołectw Gminy Lubrza ( treść uchwały dostępna w BIP Gminy Lubrza www.bip.lubrza.opole.pl w zakładce OGŁOSZENIA – konsultacje społeczne - załącznik nr 3)

Przedmiot konsultacji

  projekt uchwały Rady Gminy Lubrza zmieniającej  uchwałę w sprawie    nadania Statutu Sołectw Gminy Lubrza.

Termin konsultacji

  4 września 2018 r. - 18 września 2018r.

Obszar konsultacji

Gmina Lubrza

Sposób ogłoszenia konsultacji

 1. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lubrza www.bip.lubrza.opole.pl w zakładce OGŁOSZENIA – konsultacje społeczne  oraz stronę internetową Gminy Lubrza www.lubrza.opole.pl w zakładce AKTUALNOŚCI,
 2. Wyłożenie projektu zmiany statutu w Urzędzie Gminy Lubrza (pok. 202), w dniach i godzinach urzędowania.
 3. Wzór formularza konsultacyjnego, zamieszczony zostanie na stronie BIP w zakładce OGŁOSZENIA – konsultacje społeczne oraz dostępny będzie w sekretariacie Urzędu Gminy Lubrza.

Forma zgłoszenia opinii

 1. Złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy w Lubrzy (pok. 208), w dniach i godzinach urzędowania;
 2. Przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: urzad@lubrza.opole.pl
 3. Przesłanie pocztą wypełnionego formularza na adres: Urząd Gminy w Lubrzy, ul. Wolności 73, 48 – 231 Lubrza.

Sposób ogłoszenia wyników konsultacji

Wyniki konsultacji ogłoszone zostaną na stronie BIP Urzędu Gminy     
w Lubrzy www.bip.lubrza.opole.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
w sposób zwyczajowo przyjęty

 

Wójt Gminy Lubrza
(-) Mariusz Kozaczek

Wersja XML

Urząd Gminy w Lubrzy
ul. Wolności 73
48-231 Lubrza
tel. 77 4074650
fax 77 4074651
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3506747
w tym miesiącu: 32094
dzisiaj: 2184