Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubrza z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 506, 1696), uchwały Rady Gminy Lubrza Nr IX/82/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. opolskiego z 2011 r. Nr 154, poz. 1976) oraz zarządzenia nr 0050.139.2019 Wójta Gminy Lubrza z dnia 3 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Wójt Gminy Lubrza

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych na terenie gminy Lubrza dotyczących projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Przedmiot konsultacji

projekt uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 - załącznik nr 1

Termin konsultacji

14 października 2019 r. - 21 października 2019 r.

Obszar konsultacji

Gmina Lubrza

Sposób ogłoszenia konsultacji

 1. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lubrza www.bip.lubrza.opole.pl w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE – Program współpracy z organizacjami pozarządowymi  oraz strona internetowa Gminy Lubrza www.lubrza.opole.pl w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE – WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
 2. Wzór formularza konsultacyjnego - w załączniku nr 2

Forma zgłoszenia opinii

 1. Złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy w Lubrzy (pok. 208), w dniach i godzinach urzędowania;
 2. Przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: urzad@lubrza.opole.pl
 3. Przesłanie pocztą wypełnionego formularza na adres: Urząd Gminy w Lubrzy, ul. Wolności 73, 48 – 231 Lubrza.

Sposób ogłoszenia wyników konsultacji

Wyniki konsultacji ogłoszone zostaną na stronie BIP Urzędu Gminy
w Lubrzy www.bip.lubrza.opole.pl oraz na stronie internetowej Gminy Lubrza www.lubrza.opole.pl

 

PDFZaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych.pdf

PDFZarządzenie Wójta Gminy Lubrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego programu wspólpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi.pdf

PDFZałącznik nr 1 Projekt uchwały.pdf

PDFZałącznik nr 2 Formularz zgłoszenia opinii.pdf

Wersja XML