Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

RODO

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  nr  2016/679 z  dnia  27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1) w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE przedstawiamy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy z siedzibą w Lubrzy przy ul. Wolności 73 (48-231),  tel.: 774074650, adres e-mail: zwany dalej Administratorem.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w sprawie danych osobowych:

e-mail: lub pisemnie na adres naszej siedziby.

 1. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy w Lubrzy w celu:

1) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

2) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia,

3) realizacji celu, w jakim Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia;

4) wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;.

 1. Udostępnienie danych osobowych

Dane  osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane i przetwarzane. Mogą być usunięte dla po upływie okresu określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania  zależności do kategorii archiwalnej danej sprawy. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody lub upływu czasu gdy dane były niezbędne do realizacji celu w jakim były przetwarzane.

 

 

 1. Przysługujące prawa

 W związku z przetwarzaniem przez Urząd Gminy w Lubrzy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
 7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,
 8. prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływy na zgodność z prawem przetwarzania.

 

 1. Wymóg podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Niepodanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania. Jeżeli przesłanką przetwarzania danych będzie umowa, podanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia. Niepodanie danych spowoduje, że umowa nie będzie mogła być zawarta. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny..

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

     Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 

Wersja XML