Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XII/105/04

UCHWAŁA Nr XII/105/04
RADY GMINY W LUBRZY
z dnia 22 kwietnia 2004r.
 
w sprawie zwolnienia od opłat za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
 
           Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568) i art. 7a ust.3 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101 poz.1178, 2000r. Nr 86 poz. 958, Nr 114 poz. 1193, 2001r. Nr 49 poz. 509, Nr 67 poz.679, Nr 102 poz.1115, Nr 147 poz.1643, 2002r. Nr 1 poz.2, Nr 115 poz. 995, Nr 130 poz.1112, 2003r. Nr 86 poz.789, Nr 128 poz. 1176, Nr 217 poz.2125) Rada Gminy w Lubrzy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
1.     Zwalnia się z opłaty wnioski o wpis do ewidencji działalności gospodarczej składane przez osoby bezrobotne podejmujące działalność gospodarczą po raz pierwszy.
2.      Podstawą zwolnienia z opłat bezrobotnych jest dołączenie do wniosku zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o spełnieniu warunków do uznania za bezrobotnego.
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy w Lubrzy
mgr inż. Piotr Hanusiak
 
Wersja XML