Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy na sesję Rady Gminy Lubrza

XIII sesja Rady Gminy Lubrza, która odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2012r. (piątek) o godz. 10.00 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lubrzy .

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad sesji, odbytej w dniu 23 marca 2012r.
 4. Spotkanie z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Lubrza z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2011.
 6. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza w okresie pomiędzy sesjami.
 7. Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami.
 8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 9. Interpelacje radnych.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwał.

 

1)      w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza – projekt nr BRG.0006.12.2012

2)      w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w szkole, zespole albo przedszkolu i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza – projekt nr BRG.0006.13.2012

3)      w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lubrzy – projekt nr BRG.0006.14.2012

4)      w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lubrza – projekt nr BRG.0006.15.2012

5)      w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2012 r.- projekt nr BRG.0006.16.2012

6)      w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej – projekt nr BRG.0006.17.2012

 

 1. Zapytania i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Gminy.

 

 

Wersja XML