Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy na listopadową sesję Rady Gminy Lubrza

Projekt porządku obrad przewiduje : 

 

1.      Sprawy organizacyjne.

2.      Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 24 października 2011r.

3.      Dyskusja

4.      Podjęcie uchwał :

- w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Lubrza oraz granic ich obwodów.

- w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

- w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

- w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Lubrza,.

- w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok,

- zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych,

- w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości, oraz obowiązujących wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku,

- w sprawie zniesienia pomnika przyrody w części dotyczącej 85 egzemplarzy lip drobnolistnych, 115 egzemplarzy lip europejskich, 1 lipy szerokolistnej i 1 kasztanowca białego,

- zmian budżetu gminy Lubrza na 2011r.

 
5.      Zamkniecie IX sesji Rady Gminy.

Wersja XML