Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy na sesję Rady Gminy Lubrza

PRZEWODNICZĄCA  RADY GMINY  LUBRZA

zawiadamia, że

XVI  SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA

odbędzie się

w dniu 31 października  2012r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lubrzy.

Tematem obrad sesji będzie:

 

Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego – spotkanie z Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej.

 1. Formy pomocy udzielanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy.
 2. Potrzeby i stan realizacji zadań na drogach gminnych.

 

                                                                                                                                       Przewodnicząca Rady

                                                                                                                                        Elżbieta Szwadowska

 

 


 

Porządek obrad XVI sesji Rady Gminy Lubrza zwołanej na 31 października 2012r., godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lubrzy.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad sesji, odbytej w dniu 14 września 2012r.
 4. Złożenie ślubowania przez Radną z okręgu wyborczego -Prężynka.
 5. Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego – spotkanie z Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej.
 6. Formy pomocy udzielanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy.
 7. Potrzeby i stan realizacji zadań na drogach gminnych.
 8. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza w okresie pomiędzy sesjami.
 9. Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami.
 10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 11. Interpelacje radnych.
 12. Dyskusja.
 13. Podjęcie uchwał:

1)      W sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lubrza na 2012 rok – projekt nr BRG.0006.38.2012

 

2)      w sprawie przekazania Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy – projekt nr BRG.0006.39.2012

 

3)      w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2012 rok – projekt nr BRG.0006.42.2012

 

4)      w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt nr BRG.0006.43.2012

 

5)      zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych rady gminy –

projekt nr BRG.0006.41.2012

 

     14. Zapytania i wolne wnioski.

     15. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Gminy.

 

Wersja XML