Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy na sesję Rady Gminy Lubrza

 

PRZEWODNICZĄCA  RADY GMINY  LUBRZA

zawiadamia, że

XXIV SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA

odbędzie się

 

w dniu 26 czerwca  2013r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lubrzy.

 

Tematem obrad sesji będzie:

 

1.      Otwarcie sesji.

2.      Sprawy organizacyjne.

3.      Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 26 kwietnia 2013r. oraz z dnia 29 maja 2013r.

4.      Spotkanie ze Starostą Powiatu Prudnickiego.

5.      Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami.

6.       Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami.

7.      Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na sesji w dniu 26.04.2013r.

8.      Interpelacje radnych.

9.      Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Lubrza za 2012r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012r. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza.

9.1  Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz komisji merytorycznych Rady Gminy Lubrza do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

9.2  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza za 2012 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2012r. – projekt nr OR..0006.XXIV.57.2013.

9.3  Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium wraz z uzasadnieniem oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej.

9.4    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za 2012 r.- OR..0006.XXIV.58.2013.

10.  Dyskusja.

11.  Podjęcie uchwał.

12.  Zapytania i wolne wnioski.

13.  Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Gminy.

                                                                                              Przewodnicząca Rady

                                                                                              Elżbieta Szwadowska

                                  

 

 

Wersja XML