Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego dot. obowiązku usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego ogłosił komunikat dla  właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do  wymagań sezonu jesienno-zimowego 2013.

Przypomina w nim, że na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

W związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego i występowaniem zagrożeń związanych z  eksploatacją instalacji grzewczych zaleca się sprawdzenie stanu  technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy – Prawo   budowlane). Zgodnie z przepisami kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać  – w odniesieniu do  przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. W odniesieniu do kominów przemysłowych i kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których  ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych –  tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Jednocześnie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca  2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.  U. Nr 109, poz.719) właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych.

Brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych
i gazowych oraz  brak drożności i właściwego ciągu przewodów  wentylacyjnych są najczęstszymi  przyczynami  zagrożeń, takich  jak zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz wybuchy gazu i pożary. Obowiązek usunięcia w czasie lub bezpośrednio po  kontroli stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia  braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia  lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa  mienia,  pożar, wybuch lub zatrucie gazem spoczywa na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych  art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Należy pamiętać, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (zgodnie z art. 93 pkt 8 ustawy –  Prawo budowlane). Kto niewłaściwie utrzymuje
i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż  100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane).

 

Wersja XML