Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy na XVI Sesję Rady Gminy Lubrza w dniu 16 czerwca 2016r.

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY  LUBRZA
zawiadamia, że
XVI SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA
odbędzie się

 

w dniu 16 czerwca  2016r. o godz. 1000 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy.

 

Tematem obrad sesji będzie:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 27 kwietnia 2016r.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami.
 5. Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami.
 6. Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na sesji w dniu 27.04.2016r.
 7. Interpelacje radnych.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Lubrza za 2015r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015r. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza.

  8.1.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz komisji merytorycznych Rady Gminy Lubrza do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2015 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
  8.2 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza za 2015r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2015r. – projekt nr OR.0006.XVI.123.2016.
  8.3 Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2015 (wraz z uzasadnieniem).
  8.4 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej.
  8.5 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za 2015r. – projekt nr OR.0006.XVI.124.2016.

 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Gminy.

 

 

                                                                                                          Przewodniczący
                                                                                                        Rady Gminy Lubrza

                    Elżbieta Szwadowska

 

 

Wersja XML