Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy na XXXIV Sesję Rady Gminy Lubrza w dniu 14 czerwca 2018r.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY  LUBRZA
zawiadamia, że

XXXIV SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA
odbędzie się

w dniu 14 czerwca 2018r. o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy w Lubrzy ( nr 105).

Tematem obrad sesji będzie:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 24 kwietnia 2018r.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami.
 5. Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami.
 6. Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na sesji w dniu 24 kwietnia 2018r.
 7. Interpelacje radnych.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Lubrza za 2017r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017r. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza.

8.1. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz komisji merytorycznych Rady Gminy Lubrza do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017 wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego.

8.2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza za 2017r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2017r. – projekt nr OR.0006.XXXIV.239.2018.

8.3. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2017 (wraz z uzasadnieniem).

            8.4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej.

8.5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza
za 2017r. – projekt nr OR.0006.XXXIV.240.2018.

     9 Dyskusja.
    10. Podjęcie uchwał.
    11. Zapytania i wolne wnioski.
    12, Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Lubrza

         Elżbieta Szwadowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML