Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy na VIII Sesję Rady Gminy Lubrza w dniu 28 czerwca 2019r.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY  LUBRZA
zawiadamia, że

VIII SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA
odbędzie się

 

w dniu 28 czerwca 2019r. o godz. 1000 w sali narad Urzędu Gminy w Lubrzy ( nr 105).

Tematem obrad sesji będzie:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 25 kwietnia 2019r.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami.
 5. Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami.
 6. Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na sesji w dniu 25 kwietnia 2019r.
 7. Interpelacje radnych.
 8. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Lubrza za rok 2018.
  8.1 – debata nad raportem;
  8.2 – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania ­– projekt nr OR.0006.VIII.49.2019.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Lubrza za 2018r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018r. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza.

9.1. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz komisji merytorycznych Rady Gminy Lubrza do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

9.2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza za 2018r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2018r. – projekt nr OR.0006.VIII.50.2019.

9.3. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2018 (wraz z uzasadnieniem).

            9.4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej.

9.5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za 2018r. – projekt nr OR.0006.VIII.51.2019.

     10. Dyskusja.
     11. Podjęcie uchwał.
     12. Zapytania i wolne wnioski.
     13. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Lubrza

                    Czesława Antoszczyszyn

 

Wersja XML