Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

RODO

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
 

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”)(Dz.U. UE. z 2016 r.,
L 119, poz. 1) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  przedstawiamy Państwu informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy z siedzibą w Lubrzy  przy ul. Wolności 73  48-231 Lubrza, zwany dalej „Urzędem”, | tel.: 77 4074650
  | fax: 77 4074651 |  email: urzad@lubrza.opole.pl
 1.  
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony danych Osobowych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych: 
  - adres poczty elektronicznej:   e-mail . lub pisemnie na adres naszej siedziby.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w szczególności w następujących celach:
 1. wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Gminę, jej organy i Urząd, a wynikających z przepisów szczególnych regulujących działalność (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 2. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Gminę, jej organy i Urząd lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),, w tym np. w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z realizacja przepisów prawa lub zawartą umową,
 3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Gminie, jej organach i Urzędzie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 4. dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO),
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 6. świadczenia na rzecz mieszkańców społecznie oczekiwanych usług dodatkowych (art. 6 ust 1 lit a RODO),
 7. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Urzędem,  (art. 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust 1 lit a RODO),
 8. realizacji umowy zawartej z Urzędem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 9. podjęcia działań o charakterze komunikacyjnym zmierzającym do sprawnego załatwienia sprawy (art. 6 ust 1 lit a RODO),
 10. realizacji celu, w jakim Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia;
 11. prawnie uzasadnionego interesu Urzędu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest ustawa o samorządzie gminnym i inne  przepisy określające realizację zadań realizowanych przez Gminę, w szczególności w celach określonych w pkt. 3 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”).
 2. W związku z przetwarzaniem przez Urząd Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej dane te mogą być przekazywane do:
 1. urzędów i innych podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 2. organom administracji publicznej, służbom,  prokuraturze, sądom oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny zgodnie z przepisami ustaw szczególnych określających realizację przez nich zadań,
 3. podmiotom i osobom, z którymi administrator danych zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych, np. obsługa prawna, obsługa informatyczna, Poczta Polska i inne w zależności od potrzeb.
 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane  do państwa  trzeciego lub organizacji  międzynarodowej.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Urząd przez okres realizacji celów w zakresie, w którym Urząd te dane przetwarza lub przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Zostaną usunięte po upływie okresu określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, w zależności od kategorii archiwalnej danej sprawy, zgodnie z w obowiązujących przepisach prawa w zakresie archiwizacji i instrukcji kancelaryjnej. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody lub upływu czasu gdy dane były niezbędne do realizacji celu w jakim były przetwarzane.
 3. W związku z przetwarzaniem  Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 6. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,
 7. prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływy na zgodność z prawem przetwarzania.
 8. w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez Urząd Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Urzędu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych. Urząd przestanie przetwarzać te dane, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją po jego stronie ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Pani/Pana lub dane te będą Urzędowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a)  lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania z praw opisanych powyżej może się Pan/Pani skontaktować za pomocą poczty elektronicznej, pisząc na adres Urzędu lub IOD.

 1. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Niepodanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania. Jeżeli przesłanką przetwarzania danych będzie umowa, podanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia. Niepodanie danych spowoduje, że umowa nie będzie mogła być zawarta. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny..
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel: 22 531 03 00, www.uodo.gov.pl ,

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnegorozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

11. Pani/Pana dane osobowe nie  będą przetwarzane  w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie  profilowania.

 

 

Wersja XML