Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXI SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA

URZĄD GMINY W LUBRZY PRZYPOMINA, ŻE DZIAŁA W WARUNKACH EPIDEMII

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY  LUBRZA
zawiadamia, że
XXI SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA
odbędzie się

w dniu 6 sierpnia 2020r. o godz. 1000 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy.

Tematem obrad sesji będzie:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 18 czerwca 2020r.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami.
 5. Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami.
 6. Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na sesji w dniu 18 czerwca 2020r.
 7. Interpelacje radnych.
 8. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Lubrza za rok 2019.

8.1 – debata nad raportem;

8.2 – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania ­– projekt nr OR.0006.XXI.152.2020.

 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Lubrza za 2019r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019r. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza.

9.1. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz komisji merytorycznych Rady Gminy Lubrza do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

9.2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza za 2019r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2019r. – projekt nr OR.0006.XXI.153.2020.

9.3. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2019 (wraz z uzasadnieniem).

              9.4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej.

9.5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za 2019r. – projekt nr OR.0006.XXI.154.2020.

 1. Dyskusja.
 2. Podjęcie uchwał.
 3. Zapytania i wolne wnioski.
 4. Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Gminy.

 

       

Wersja XML