Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Lubrza w dniu 24 czerwca 2021

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY  LUBRZA

zawiadamia, że

XXVIII SESJA  RADY  GMINY  LUBRZA

odbędzie się

 

w dniu 24 czerwca 2021r. o godz. 1400 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrzy.

 

 

Tematem obrad sesji będzie:

 

 1. Sprawy organizacyjne.
 2. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 27 kwietnia 2021r.
 3. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza między sesjami.
 4. Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami.
 5. Odpowiedzi na interpelacje radnych zgłoszone na sesji w dniu 27 kwietnia 2021r.
 6. Interpelacje radnych.
 7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Lubrza za rok 2020.

8.1 – debata nad raportem;

8.2 – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania ­– projekt
nr OR.0006.XXVIII.221.2021.

 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Lubrza za 2020r. wraz
  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020r. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza.

9.1. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz komisji merytorycznych Rady Gminy Lubrza do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020 wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego.

9.2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza za 2020r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2020r. – projekt nr OR.0006.XXVIII.222.2021.

9.3. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2020 (wraz z uzasadnieniem).

9.4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej.

9.5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza
za 2020r. – projekt nr OR.0006.XXVIII.223.2021.

 1. Dyskusja.
 2. Podjęcie uchwał .
 3. Zapytania i wolne wnioski.
 4. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy.

 

 

                     Przewodniczący
                   Rady Gminy Lubrza

                           Czesława Antoszczyszyn

 

 

Sesja odbędzie się wyłącznie z udziałem Radnych, Wójta oraz pracowników, których obecność jest niezbędna oraz mieszkańców, którzy złożą zgłoszenie udziału w debacie nad raportem o stanie gminy za 2020 rok. Ograniczenie to jest działaniem zapobiegawczym podjętym w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców.

Jednocześnie informuję, że posiedzenie Sesji Rady Gminy Lubrza będzie transmitowane na żywo w internecie.

Zachęcamy do oglądania transmisji on-line.

 

 

 

 

Wersja XML