Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy na czerwcową sesję Rady Gminy Lubrza


Projekt porządku obrad przewiduje : 

 

1.        Otwarcie sesji.

2.        Sprawy organizacyjne.

3.        Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 27 kwietnia 2011r.

4.        Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza między sesjami.

5.        Informacja o pracy Wójta między sesjami.

6.        Interpelacje radnych.

7.        Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Lubrza za 2010r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. 

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz komisji merytorycznych  do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2010r.

 

- podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

 

      - przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium oraz opinii   Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej,

 

      - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza

        za 2010r.

8.        Dyskusja.

9.        Podjęcie uchwał.

10.    Odpowiedzi na interpelacje radnych.

11.    Zapytania i wolne wnioski.

12.    Zamknięcie obrad VI sesji Rady Gminy.

                                                                                       

 

Wersja XML