Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KRUS Informuje

Życzenia KRUS.png

Temat: Finansowanie z dotacji budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem

W okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem własnym, swojego małżonka, lub dzieckiem przysposobionym jest możliwość - od dnia złożenia wniosku przez osobę zainteresowaną - finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za:

Uprawnienie do finansowania tych składek jest przyznawane na okres:

Uprawnienia w tym zakresie pobierane z różnych tytułów i w różnych systemach podlegają zsumowaniu i nie mogą przekroczyć ustawowego okresu 3 lub 6 lat.

Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe finansowana jest z dotacji budżetu państwa natomiast składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie opłacana jest indywidualnie przez rolnika.

Osoba, która ubiega się o finansowanie składek winna:

 

Drugi rodzic w tym czasie nie powinien korzystać z prawa do finansowania składek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w KRUS albo w ZUS

Sam fakt pobierania świadczenia rodzicielskiego nie ma wpływu na przyznanie przez KRUS uprawnienia do finansowania składki z budżetu państwa, o ile drugi rodzić pobierający to świadczenie nie korzysta z finansowania składek w ZUS.

Osobom, które nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przysługuje prawo wyboru finansowania składki na to ubezpieczenie w ZUS lub KRUS.

 

 

                               Zachowaj ostrożność zimą!

Nawiązując do obecnej pory roku, zbliżających się ferii zimowych dla dzieci oraz panujących za oknem warunków pogodowych Oddział Regionalny KRUS w Opolu przekazuje zalecenia prewencyjne, dotyczące zapobiegania upadkom, adresowane szczególnie do dzieci:

Opracowała:

Roksana Bernaś

Inspektor w Samodzielnym Referacie Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego w Opolu

PDFULOTKA WYPADKI.pdf (1,35MB)

 

Wersja XML