Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Debata nad Raportem o Stanie Gminy Lubrza za 2021r.

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY LUBRZA ZA 2021  ROK

I N F O R M A C J A

o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału
 w debacie nad raportem o stanie gminy Lubrza za 2021 rok

Wójt Gminy corocznie przedstawia Radzie Gminy raportu o stanie gminy za poprzedni rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.

Raport wójta o stanie Gminy Lubrza za 2021 rok przedstawiony zostanie na sesji Rady Gminy w dniu 14 czerwca 2022r., która rozpocznie się o godz. 10.00 ( miejsce : sala narad Urzędu Gminy w Lubrzy nr 105).

Raport ma charakter publiczny, co oznacza, że mieszkańcy gminy mają prawo brać udział
w debacie nad raportem. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania wójtowi gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie dokonuje pisemnego zgłoszenia
do Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza. Zgłoszenia  przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Lubrzy ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza, najpóźniej do dnia 13 czerwca 2022 r. do godz. 15:00. Zgłoszenie winno być poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 13 czerwca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

 Treść raportu o stanie gminy dostępna jest na stronie BIP Urzędu Gminy.  

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez  Przewodniczącego Rady Gminy.

Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie

                                                                      Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Czesława Antoszczyszyn

Załączniki :
DOCXprzykładowe zgłoszenie.docx (24,70KB)
 

Wersja XML