Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

02.11.2022 Ogłoszenie Wójta Gminy Lubrza o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest

O G   Ł   O   S   Z   E   N   I E

Wójta Gminy Lubrza o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Lubrza.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu prowadzi nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego. W ramach ww. konkursu Gmina Lubrza ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.

W związku z tym Gmina Lubrza planuje wystąpić o dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Lubrza”, w imieniu wszystkich zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy użytkują na swoich nieruchomościach wyroby zawierające azbest i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej tych wyrobów opracowanej przez Gminę Lubrza. Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi na które można uzyskać dofinansowanie są koszty związane z: demontażem, transportem, zbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest. Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 100 % całości tych kosztów.

         W związku z powyższym ogłaszam nabór wniosków od właścicieli nieruchomości, którzy mają dachy budynków pokryte eternitem, a zamierzają je wymienić w 2023 r.

Wnioski o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w terminie do dnia 30 Listopada 2022 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubrzy na formularzu, który można pobrać w Urzędzie Gminy lub pobrać na stronie internetowej.

Wersja XML