Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkolenia językowe dla pracowników Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych Gminy

logo_zporrOK.jpeg

efs_logo.jpeg

EuropeFlagem.jpeg


Szkolenia językowe dla pracowników Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych Gminy
Z/2.16/II/2.1/05/04

   
         Dnia 6 grudnia 2004 r. została podpisana umowa o dofinansowanie zadania „Szkolenia językowe dla pracowników Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych Gminy”.

          Realizacja projektu trwała od dnia 01 lutego 2005r. w ramach Działania 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie w ramach Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej w grudniu 2004 r. pomiędzy Gminą Lubrza a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu. 
     
W listopadzie 2006 r. zakończono realizację projektu nr Z/2.16/II/2.1/05/04 „Szkolenia językowe dla pracowników Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych Gminy”, uroczyste wręczenie świadectw ukończenia kursu odbyło się 1 grudnia 2006 r.
 
     Trudno nie zdawać sobie sprawy, jak ważnym elementem dla osób czynnych zawodowo jest znajomość języków obcych. Posługiwanie się językiem obcym nawet w stopniu podstawowym znacznie podnosi kwalifikacje i szansę na dobrą ZakN1 009int.jpeg pracę lub utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia. Projekt kierowany jest do pracowników Urzędu Gminy, Jednostek Organizacyjnych i nauczycieli pracujących na terenach wiejskich, gdzie dostęp do systemów dokształcania w zakresie języków obcych jest ograniczony. Nauka języków obcych to konieczność przede wszystkim w życiu zawodowym, szczególnie administracji, gdzie podczas delegacji czy spotkań międzynarodowych liczy się umiejętność porozumiewania. Znajomość języków obcych podnosi również kwalifikacje nauczycieli i pozwala im na korzystanie z obcojęzycznych materiałów naukowych i publikacji. ZakN1 012int.jpeg W obecnej chwili znajomość języków obcych jest bardzo ważna również ze względu na otwierający się rynek pracy jak i szansę dające nam przez Unię Europejską. Wszystkie powyższe elementy stanowią o potrzebie realizacji projektu "Szkolenia językowe dla pracowników Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych", którego głównym celem będzie podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących poprzez naukę języków obcych, angielskiego i niemieckiego, w celu utrzymania się na rynku pracy.

Wśród rezultatów twardych, zakładanych podczas realizacji projektu, osiągniętych przez beneficjentów ostatecznych należy wyróżnić przede wszystkim: zorganizowanie szkolenia językowego dla 60 osób, zdobycie odpowiednich kwalifikacji udokumentowanych certyfikatem, zakup 130 podręczników po 65 egzemplarzy na każdy rok nauki, zakup komputera z czytnikiem DVD niezbędnego do prezentacji i urozmaicania zajęć, zakup pomocy naukowych w postaci 2 dwustronnych tablic na kółkach niezbędnych do sprawnego prowadzenia zajęć.

         Do rezultatów miękkich możemy zaliczyć poprawę umiejętności komunikowania się z obcokrajowcami oraz społeczeństwem mniejszości niemieckiej zamieszkującym teren Gminy Lubrza a także wzrost pewności siebie i poziomu samooceny oraz poprawę wizerunku i autoprezentacji.

        Celem kursu było wyrobienie u uczestników umiejętności rozumienia i poprawnego stosowania podstawowych struktur gramatycznych, rozwijanie umiejętności słuchania, czytania, pisania i mówienia z użyciem poznanego uprzednio słownictwa jak również połączenie nauki języka angielskiego i niemieckiego ze sposobami komunikowania się oraz elementami biznesu. Program szkolenia został zrealizowany poprzez  następujące moduły:
Moduł I – Skuteczność osobista:

a.    nabycie umiejętności pozwalających na kreowanie własnej kariery zawodowej,
b.      sposoby efektywnej prezentacji własnej osoby i wiedzy zawodowej,
c.       poznanie metod prowadzenia rozmów i negocjacji z pracodawcami i klientami,
d.      redagowanie listu motywacyjnego i CV,
Moduł II – związany z tematem szkolenia:
a.       podstawowe struktury gramatyczne,
b.      podstawowe słownictwo w zakresie:
·        powitań i pożegnań, przedstawienia siebie i innych
·        literowania
·        dni tygodnia, kolory, nazwy państw i narodowości
·        określenie wieku swojego i innych
·        liczenie
·        określanie czasu
·        posiłki i dania
·        dialogi w sytuacjach codziennych: w sklepie, w pociągu, w hotelu, w kawiarni, itp.
·        pytanie o drogę, udzielanie wskazówek, komunikacja miejska
·        przygotowanie do podróży (słownictwo, dialogi i zwroty)
·        załatwianie spraw osobistych w urzędach (bank, urząd, ambasada, itp.)
·        poszukiwanie pracy (pisanie listu motywacyjnego z prośbą o pracę, przygotowanie odpowiedzi na anons prasowy)
·        poszukiwanie mieszkania
·        czas wolny i rozrywka
·        święta i uroczystości
Moduł III – związany z przygotowaniem do uzyskania międzynarodowego certyfikatu językowego – dla grup zaawansowanych:
a.       rozwiązywanie przykładowych testów egzaminacyjnych
 
Każdy uczestnik biorący udział w szkoleniach, brał udział w 344 bezpłatnych godzinach lekcyjnych nauki języka, a po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu końcowego, otrzymał certyfikat.
W czasie trwania projektu w szkoleniach uczestniczyło 69 osób, jednak z różnych powodów, przeważnie osobistych, część uczestników zrezygnowała zamykając ostatecznie liczbę osób biorących w szkoleniach na poziomie 60 osób. Wszystkie osoby uczestniczące w szkoleniach do końca pozytywnie zdały egzamin końcowy i otrzymały świadectwa.

Wartość całkowita projektu:
301 168,16 zł
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
225 876,12 zł
Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa:
75 292,04 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego oraz ze środków budżetu państwa

 

 
Wersja XML