Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy na sesję Rady Gminy Lubrza

Porządek obrad XIV sesji Rady Gminy Lubrza zwołanej na 27 czerwca 2012r. o godz.1000

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lubrzy.

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad sesji, odbytych w dniach 23.03.2012r. i 30.04.2012r.
 4. Spotkanie ze Starostą powiatu Prudnickiego.
 5. Informacja o pracy Przewodniczącej Rady Gminy Lubrza w okresie pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o pracy Wójta pomiędzy sesjami.
 7. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 8. Interpelacje radnych.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Lubrza za 2011r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011r. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza.

1)      Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rady Gminy Lubrza do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2011.

2)      Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza za 2011 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2011r. – projekt nr BRG.0006.22.2012 

3)      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za 2011 r.- projekt nr BRG.0006.23.2012

 1. Dyskusja.
 2. Podjęcie uchwał:

a)      w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w szkole, zespole albo przedszkolu i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza – projekt nr BRG.0006.20.2012

 

b)      w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lubrza – projekt nr BRG.0006.21.2012

 

c)      w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego – projekt nr BRG.0006.24.2012

 

d)      zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lubrza na 2012 r. – projekt nr BRG.0006.25.2012

 

e)      w sprawie podziału Gminy Lubrza na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu –projekt nr BRG.0006.26.2012

 

 1. Zapytania i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Gminy.
Wersja XML