Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie zakupu podręczników - Wyprawka szkolna 2012/2013

Wójt Gminy Lubrza informuje, że  zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, istnieje możliwość dofinansowania zakupu podręczników uczniom klas I – IV szkoły podstawowej oraz uczniom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym do szkół na terenie gminy Lubrza

Pomoc przysługuje:

1.          Uczniom klas I szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w którym dochód na osobę  nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r Nr 139,  poz. 992 z późn. zm.)  tj. o dochodzie  na osobę w rodzinie nie większym niż 504

                                                                     

2.          Uczniom klas II-IV szkół podstawowych oraz uczniom klas I ponadgimnazjalnych, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r Nr 175,  poz. 1362, z późn. zm.) tj . o dochodzie na osobę w rodzinie nie większym niż 351  
 

 

3.       Uczniom klas II-IV szkół podstawowych oraz klas I szkół ponadgimnazjalnych z rodzin  niespełniających kryterium dochodowego, ale znajdującym się szczególnie trudnej sytuacji z powodu ubóstwa, zdarzenia losowego lub innych okoliczności określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej  (Dz.U. z 2009 r Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.)Liczba uczniów, którym  zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II-IV szkoły podstawowej oraz I klas  szkół ponadgimnazjalnych.    

Uwaga:
 nie dotyczy uczniów klas I szkół podstawowych!                     

 

4.       Uczniom  słabo widzącym,  niesłyszącym, z upośledzeniem  umysłowym w stopniu lekkim, oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawnością  wymienioną wyżej, posiadającymi orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, realizującym kształcenie wszkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych

 

 

 Zasady udzielania dofinansowania zakupu podręczników

Przyznanie dofinansowania zakupu podręczników następuje na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów ucznia, rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć  do dnia 07 września 2012r. w szkole do której uczeń  będzie uczęszczać w roku szkolnym 2012/2013
( wniosek do pobrania w szkole lub z tego odnośnika
DOCWniosek podręczniki.doc).

Do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć:      

1.     Zaświadczenie  o wysokości dochodów  uzyskanych przez członków rodziny pozostających  we wspólnym gospodarstwie domowym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.

2.      W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta  ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego;

3.      W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego, można przedłożyć- zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów- zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego;

4.      W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, oraz ucznia z niepełno sprawnościami sprzężonymi – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o  potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno pedagogiczną;

5.    W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, ale znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie

Dodatkowe wyjaśnienia.

Dyrektor szkoły dokona zwrotu rodzicom uczniów (prawnym opiekunom) kosztów zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.

Dowodem zakupu podręczników jest faktura Vat wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub rachunek paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.

 

 

Zwrot kosztów zakupu podręczników  wynosić będzie:

180 zł

dla ucznia klasy I-III szkoły podstawowej

180 zł

dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,  z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach I-III szkoły podstawowej.

210 zł

dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej.

210 zł

dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach IV – VI szkoły podstawowej

 325 zł

dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w gimnazjum
 

 

Uwaga :  W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników, do  wniosku należy dołączyć informacje o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2012 „Wyprawka szkolna”. Nie można więc przedstawić faktury na zakup podręczników finansowanych np. w ramach wydatków ze stypendium szkolnego i jednocześnie oświadczenia o zakupie tych samych podręczników z programu  „Wyprawka szkolna”

 

Dodatkowych informacji udziela dyrektor szkoły.

Wersja XML