Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

STRATEGIA ROZWOJU

Gmina ma określone cele rozwojowe do 2010 roku, ujęte w Strategii Ekorozwoju Gminy. Celem nadrzędnym jest: "Zdrowie i bezpieczeństwo bytowe mieszkańców gminy".

Tereny inweestycyjne W obecnej chwili opracowywane są plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Trzebina i Lubrza. W związku z posiadaniem przejścia pełnotowarowego Trzebina – Bartultovice plany te obejmują utworzenie stref rozwoju przemysłu i obsługi ruchu, które będą zlokalizowane wzdłuż szlaków komunikacyjnych Nr 40 i 41. W związku z tymi planami Gmina stworzyła Gminny System Informacji Gospodarczej, gdzie zamieszczone są wszystkie oferty terenów i obiektów pod inwestycje z terenu gminy.

Gmina podejmuje również działania związane z rozwinięciem jednej z odmian turystyki, jaką jest agroturystyka, oraz rozwój przemysłu, pomóc w tym powinny takie przedsięwzięcia jak:

-          otworzenie jeszcze dwóch przejść granicznych Krzyżkowice - Hlinka jako przejścia osobowego i Dytmarów - Ślazske Pavlovice jako przejścia turystycznego,

-          budowa zbiorników retencyjnych "Dytmarów" i "Jasiona" (na rzece Prudnik),

-          stworzenie zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych wspólni z gminami partnerskimi z republiki Czeskiej.

     Przyciągnąć inwestorów powinien również fakt, iż Gmina Lubrza ma jedne z najniższych stawek podatków lokalnych w województwie opolskim.
     Podejmowanie inicjatyw wspierających rozwój gminy  postawiło sobie również za cel stowarzyszenie "Centrum Promocji i Rozwoju Gminy Lubrza".

 

STRATEGIA EKOROZWOJU GMINY LUBRZA

Strategia Ekorozwoju Gminy Lubrza powstała w 1998r. w wyniku wielomiesięcznej wspólnej pracy przedstawicieli samorządu Gminy, instytucji i liderów lokalnych, pracy wspieranej przez konsultantów Umbrelli Project w ramach programu "Opracowanie strategii ekorozwoju w gminach zgodnie z zaleceniami Agendy 21" Służyły temu cztery warsztaty organizowane w okresie od kwietnia do listopada 1998r. w Urzedzie Gminy w Lubrzy. W wyniku ich pracy została opracowana strategia, której wizją jest

"czysta, rolnicza, zasobna, nowoczesna i wielopokoleniowa gmina"

 

Główne działania przewidziane do realizacji w ramach strategii ekorozwoju Gminy Lubrza

 

 Środowiskowe

1. Czyste wody powierzchniowe i gruntowe

-         budowa kanalizacji w gminie 1999 – 2015

-         edukacja ekologiczna mieszkańców 1999 – 2010

-         egzekwowanie przepisów ochrony środowiska 1999 – 2010

2. Bezpieczeństwo powodziowe

-         monitoring krajowy i regionalny oraz system ostrzegania przeciwpowodziowego 1999 – 2010

-         koncepcja budowy zbiorników Rentacyjnych na rzece Prudnik “Jasiona” 2015

-         koncepcja budowy zbiornika retencyjnego ”Dytmarów” 2014

-         melioracja cieków wodnych z zachowaniem walorów przyrodniczych 1999 – 2010

3. Krajobraz o wysokich walorach

-         koncepcja budowy zbiorników retencyjnych o walorach rekreacyjnych 2014

-         zasadzenia śródpolne wzdłuż dróg, zalesianie nieużytków 1999 - 2005

4. Poziom hałasu w odpowiednich normach

-         obwodnica Lubrzy 2001

-         nasadzenia wzdłuż szlaków komunikacyjnych 1999 – 2005

-         naprawa nawierzchni dróg gminnych 1999 – 2010

5. Niezdegradowanie gleby 1999 - 2015

-         budowa kanalizacji gminy 2004 - 2014

-         poprawa jakości gleb 2000

-         nasadzenia śródpolne 2005

6. Zmniejszona ilość odpadów komunalnych

-         minimalizacja i segregacja odpadów komunalnych 2000 – 2005

7. Czyste powietrze

-         gazyfikacja gminy 2000 – 2016

-         modernizacja systemów grzewczych w budynkach należących do UG 2000 – 2005

-         nasadzenia wzdłuż szlaków komunikacyjnych 1999 – 2005

8. Duża bioróżnorodność

-         inwentaryzacja przyrodnicza gminy 2000

-         pielęgnacja parków wiejskich 1999 – 2007

-         nasadzenia śródpolne wzdłuż dróg, zalesienia nieużytków 1999 – 2005

-         zorganizowanie punktu celnego gatunków Konwencji Waszyngtońskiej (równolegle z budową przejścia granicznego) 2002 – 2006

 

 

Gospodarcze

1. Prawidłowo funkcjonujący lokalny rynek produktów rolnych

-         grupy producenckie – (powołane) 1999

-         działanie Zrzeszenia i Grup Producenckich 1999 – 2010

2. Dobrze rozwinięta przedsiębiorczość

-         powstanie w gminie zespołu ds. Infrastruktury przygranicznej 1999 – 2010

-         doradztwo i szkolenia dla zainteresowanych rozwijaniem przedsiębiorczości 2000 – 2010

-         program rozwoju agroturystyki w gminie Lubrza

-         promocja gminy ukierunkowana na przyciągnięcie inwestorów zewnętrznych 2000 – 2010

3. Wysoka świadomość społeczności lokalnej dotycząca zachodzących zmian gospodarczych

-         program edukacyjny dotyczący zachodzących zmian gospodarczych dla mieszkańców 2001 – 2010

4. Działająca instytucja wspierająca rozwój gminy Centrum Rozwoju i Promocji Gminy

-         utworzenie Centrum Rozwoju i Promocji Gminy 1999

-         działanie Centrum 2000 – 2010

 

Społeczne

1. Wyższy poziom świadomości społecznej i ekologicznej

-         realizacja gminnego programu edukacji społecznej i ekologicznej w szkołach i przedszkolach gminy 1999 – 2010

-         realizacja działań ukierunkowanych na edukacje społeczną i ekologiczną mieszkańców 1999

-         kontynuacja programu “Odnowa Wsi” 2000

-         Egzekwowanie zapisów wynikających z ustawy o zachowywaniu porządku i czystości w gminie, ustawy o odpadach ustawy o ochronie środowiska 2002 – 2010

2. Lider w każdej wsi – ludzie aktywni społecznie

-         zidentyfikowanie liderów w poszczególnych sołectwach 2000

-         szkolenia przygotowujące liderów 2000-2010

-         wspieranie przez gminę działań z zakresu kultury i kultury fizycznej

-         utrzymanie przez gminę bazy lokalnej służącej mieszkańcom i liderom 1999 – 2000

-         pokazywanie liderom i mieszkańcom pozytywnych wzorców aktywności społecznej 2010

-         wspieranie działań zmierzających do tworzenia kół zainteresowań, klubów ,stowarzyszeń.

3. Odpowiedni do potrzeb usług medycznych

-         profilaktyka zdrowotna 1999 – 2010

-         utworzenie punktu aptecznego

-         odtworzenie punktów ambolatoryjnych 2000 – 2010

4. Niski wskaźnik bezrobocia

-         stymulowanie rozwoju działalności dodatkowej w gospodarstwach rolnych 1999 – 2010

-         doradztwo i szkolenia dla chętnych podejmujących działalność gospodarczą i poszukujących pracy 1999 – 2010

-         stymulowanie inicjatyw gospodarczych tworzących nowe miejsca pracy 1999 – 2010

-         zatrudnianie bezrobotnych w ramach robót publicznych

-         ułatwienia w dostępie do środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2001 – 2010

-         szkoły gminne kształcące zgodnie z potrzebami społecznymi i gospodarczymi 1999 – 2010

-         wspieranie zdolnych absolwentów i młodych talentów 1999 – 2010

5. Mały wskaźnik emigracji młodzieży ze wsi

-         łatwy dostęp do terenów uzbrojonych pod budownictwo dla młodych ludzi 1998 – 2010

-         podnoszenie jakości życia poprzez infrastrukturę techniczną

 

 

Zarządzania

1. Zwiększone dochody gminy środkami pozabudżetowymi i dochodami własnymi

-         okresowe preferencje dla podmiotów rozpoczynających nową działalność gospodarczą 1999

-         powołanie centrum Rrozwoju Gminy Lubrza 1999

-         informacja i szkolenia o możliwości pozyskania środków ze źródeł pozabudżetowych 1999 – 2010

-         informowanie mieszkańców o możliwościach pozyskiwania środków i kredytów

-         podejmowanie inicjatyw z gminami ościennymi 1999 – 2010

-         udział mieszkańców w realizacji inwestycji 1999 – 2010

2. Ład przestrzenny

-         opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 1999

-         uczestnictwo mieszkańców, liderów i Rad Sołeckich w pracach nad założeniami do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1999

-         zabudowa dostosowana do krajobrazu i uwarunkowań historyczno – kulturowych 1999

-         egzekwowanie prawa w stosunku do samowoli budowlanych 1999 – 2010

3. Aktywni radni i mieszkańcy znający zasady funkcjonowania gnimy

-         szkolenie radnych i miejscowych liderów 1999 – 2010

-         odpowiednia komunikacja gminy z mieszkańcami 1999 – 2010

-         powołanie Młodzieżowej Rady Gminy 1999

-         wspieranie organizacji imprez lokalnych 1999 – 2010

-         wspieranie inicjatyw lokalnych 1999 – 2010

4. Pracownic gminy dobrymi specjalistami

-         specjalistyczne szkolenia i kursy dla pracowników

-         premie i nagrody dla pracowników

-         przyjmowanie do pracy w Urzędzie Gminy pracowników dobrze wykwalifikowanych

-         okresowe oceny pracowników

5. Dobra współpraca Rad Sołeckich z Radą Gminy1999

-         wspólne spotkania dyskusyjno-szkoleniowe radnych z Radami Sołeckimi 1999 – 2010

-         włączenie członków Rad Sołeckich i sołtysów do pracy w komisjach rady Gminy 1999 –2010

-         konkursy dla sołtysów i Rad Sołeckich 2000 – 2010

-         własne środki Rad Sołeckich w budżecie gminy 2000 – 2010

 

Wersja XML