Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

CHARAKTERYSTYKA

Obszar gminy graniczy od zachodu z miastem i gminą Prudnik, od północy z miastem i gminą Biała, a od wschodu z gminą miejsko-wiejską Głogówek. Południowa granica gminy jest jednocześnie granicą państwa z Republiką Czeską. W skład gminy wchodzi 11 sołectw:
 

 Powierzchnia gminy wynosi 8315 ha (83,1 km2), co stanowi ok. 1.1% powierzchni województwa opolskiego, a liczba jej mieszkańców na koniec 2013 r. wynosiła 4381 osób.

 Podstawową funkcją gminy jest rolnictwo. Jego rozwojowi sprzyjają dobre warunki środowiska przyrodniczego. Użytki rolne stanowią 80,2% powierzchni gminy, lasy 9,72% a pozostałe grunty (w tym zainwestowane) 10,08%. Głównym użytkownikiem gruntów rolnych gminy są rolnicy indywidualni, w których posiadaniu jest 4421 ha.

 Wysokie walory środowiska i krajobrazu przyrodniczego stwarzają potencjalne możliwości rozwoju turystyki i wypoczynku. Na terenie gminy znajduje się przejście graniczne Trzebina – Bartultovice, pełniące funkcję pełno towarowego przejścia granicznego. Położenie gminy w krajowym systemie komunikacji kolejowej i drogowej zapewnia jej dobre powiązania z terenami sąsiednimi oraz możliwościami rozwoju urządzeń i obiektów obsługi komunikacji i ruchu turystycznego.

 Teren naszej gminy wyposażony jest w dobrą infrastrukturę komunalną oraz odpowiednią bazę kulturalno – oświatową.

Posiadamy bogate złoża żwiru i piasku w miejscowościach Skrzypiec i Trzebina, gliny w miejscowości Jasiona oraz wód mineralnych o cechach leczniczych w miejscowości Trzebina.

 

Gmina posiada zorganizowany wywóz nieczystości stałych.

 

W roku 1999 zakończono inwestycję zwodociągowania gminy, która zapewniła 100% pokrycie zapotrzebowania mieszkańców gminy w wodę.

 

Od 1996 roku obszar całej gminy pokryty jest siecią telefoniczną, a od marca 2000r. cała gmina jest w zasięgu wszystkich trzech operatorów sieci komórkowej.

 

Urocza przyroda, piękny krajobraz, czyste powietrze oraz spokój są atutami gminy sprzyjającymi osiedlaniu się na tym terenie. Posiadamy aktualnie w sprzedaży działki pod budownictwo jednorodzinne we wsi Skrzypiec, a nowe studium zagospodarowania przestrzennego wyznaczy dalsze tereny budowlane w miejscowościach Lubrza i Trzebina oraz tereny przeznaczone pod lokalizację usług w miejscowości Lubrza (wzdłuż drogi Nr 40 pomiędzy Lubrzą a Prudnikiem) oraz Trzebina (po obu stronach drogi Nr 41 na odcinku Trzebina – Granica Państwa).

 

Warto zwiedzić gminę Lubrza, którą cechują nieprzeciętne walory przyrodniczo – krajobrazowe. Zapraszamy do nas szczególnie w okresie letnim, do przejazdu po atrakcyjnych ścieżkach rowerowych Naszej Gminy, kiedy posesje w poszczególnych sołectwach toną w kwiatach, a okoliczne pola pokrywają się złocistym kolorem zbóż.

 

Wersja XML