Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin przyznawania dotacji na budowę Przydomowej Oczyszczalni Ścieków

Jak uzyskać dotację w kwocie 5 000 zł na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Dofinansowanie będzie udzielane tylko dla inwestycji zrealizowanych w budownictwie mieszkaniowym wytwarzającym ścieki bytowe w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.).

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest rzeczywiste ograniczenie zanieczyszczeń przez zainstalowanie przydomowej oczyszczalni ścieków dla obiektów budowlanych (budownictwa mieszkaniowego i zagrodowego) zlokalizowanych na terenie Gminy Lubrza, z jednoczesnym zlikwidowaniem zbiorników bezodpływowych funkcjonujących jako szambo w przypadku ich występowania.

Dofinansowaniu nie podlegają:

1)     przedsięwzięcia zrealizowane przed wejściem w życie niniejszego regulaminu związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

2)     koszty projektu budowlanego,

3)     koszty uzyskania wymaganych prawem pozwoleń,

4)     koszty nadzoru budowlanego,

5)     koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków,

6)     koszty robót wykonanych we własnym zakresie,

7)     koszty eksploatacji i konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

7 kroków uzyskania dofinasowania

Krok 1 - Złożenie wniosku

Wypełniony wniosek zgodny z załącznikiem nr DOC2.doc (41,00KB)*PDF2.pdf (41,13KB)* należy złożyć w Urzędzie Gminy w Lubrzy od dnia 16 lutego 2015 r. w godz: 7:00 – 15:00. We wniosku należy określić:

1.     geodezyjne oznaczenie nieruchomości, na której będzie zlokalizowana oczyszczalnia ścieków,

2. określenie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (załącznik nr DOC3.doc (29,00KB)* PDF3.pdf (31,70KB)* ),

3.   określenie obiektu budowlanego, w tym ilości budynków, dla którego będzie zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków,

4.      informację o sposobie likwidacji istniejącego szamba.

W przypadku współwłasności terenu, na którym ma być zlokalizowana oczyszczalnia, posiadanie pisemnej zgody wszystkich właścicieli terenu na posadowienie, zainstalowanie, użytkowanie oczyszczalni na określonej działce oraz oświadczenie na piśmie o wyrażeniu zgody na wypłacenie dofinansowania określonemu współwłaścicielowi lub określonym współwłaścicielom ponoszącym koszty budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

W przypadku podłączenia dwu lub więcej budynków do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków posiadanie pisemnej zgody właścicieli pozostałych budynków na podłączenie się i wspólne użytkowanie oczyszczalni.

UWAGA !

O możliwości dofinansowania decyduje kolejność złożenia wniosku.

Wnioski będą realizowane do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej.

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku wnioskodawca zostaje wezwany do uzupełnienia braków w terminie do 10 dni od daty otrzymania wezwania. Wnioski nieuzupełnione w tym terminie zostają usunięte z listy dofinansowania.

Krok 2 – Weryfikacja wniosku

Po rozpatrzeniu wniosku wnioskodawca zostanie poinformowany o warunkach formalnych dotyczących wymagań w zakresie montażu przydomowych oczyszczalni ścieków, w tym typu przydomowej oczyszczalni ścieków i będzie mógł na ich podstawie przystąpić do kompletowania dalszej niezbędnej dokumentacji, w tym:

1.        pozwolenia wydanego przez Starostę Prudnickiego na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 7,5 m3 na dobę i pełnej dokumentacji niezbędną dla realizacji budowy oraz funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków,

2.        kopii zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Prudniku o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych dot. budowy przydomowej oczyszczalni o wydajności do 7,5 m3 na dobę,

3.        dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 5,0 m3 na dobę kserokopię pozwolenia wodno - prawnego wydanego przez Starostę Prudnickiego,

4.        uproszczoną dokumentację geologiczną określającą przydatność podłoża gruntowego do zabudowy studni chłonnej (min 1 odwiert o głębokości nie mniejszej niż 4 m w miejscu przewidywanej lokalizacji studni) oraz rzędną poziomu wód gruntowych lub przy lokalizacji oczyszczalni w sypkich gruntach przepuszczalnych (piaski średnie i grube), gdzie występuje małe prawdopodobieństwo przewarstwień frakcją nieprzepuszczalną, dopuszcza się określenie przydatności gruntu przez uprawnionego projektanta kierownika budowy na podstawie przekopów próbnych (należy dostarczyć ocenę przydatności),

5.        dokumentację wykonawczą producenta instalacji z określeniem doboru i podstawowych danych techniczno-technologicznych;

6.        roboczy szkic sytuacyjny w skali 1: 500 lub 1: 1000 zagospodarowania terenu działki z zaznaczeniem lokalizacji oczyszczalni.

Krok 3 – Wizja lokalna

Jeżeli wnioskodawca spełni warunki formalne (załącznik nr PDF4.pdf (36,96KB)*), komisja dokona wizji lokalnej, na podstawie której protokolarnie stwierdzi wiarygodność danych przedstawionych we wniosku.

Krok 4 – Umowa

Na podstawie protokołu (załącznik nr PDF5.pdf (24,80KB)*) sporządzana będzie z wnioskodawcą umowa (załącznik nr PDF6.pdf (94,32KB)*) określająca:

1.        typ przydomowej oczyszczalni ścieków,

2.        kwotę refundacji,

3.        termin rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia,

4.        określenie obiektu budowlanego, dla którego będzie zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków,

5.        tryb kontroli wykonania zadania,

6.        określenie warunków rozliczenia dotacji.

Krok 5 - Realizacja

Realizacja inwestycji powinna nastąpić w terminie 5 miesięcy od chwili podpisania umowy. Nie dłużej jednak niż do dnia 17 listopada 2015 r. Po realizacji inwestycji należy złożyć zgłoszenie wykonania przedsięwzięcia (załącznik nr DOC7.doc (21,00KB)* PDF7.pdf (22,90KB)* ).

Krok 6 – Zgłoszenie wykonania przedsięwzięcia

Dofinansowanie przedsięwzięcia zostanie zrealizowane na podstawie końcowego protokołu odbioru przedsięwzięcia (załącznik nr PDF8.pdf (62,27KB)*) sporządzonego w terminie 14 dni po pisemnym zgłoszeniu przez wnioskodawcę wykonania przedsięwzięcia.

Protokół odbioru sporządzony będzie przy udziale przedstawicieli Gminy, Wnioskodawcy oraz kierownika budowy w przypadku objęcia przez niego kierownictwa budowy.

Załącznikami do protokołu odbioru będzie:

1)      imienny dowód zakupu lub zakupu wraz z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków,

2)      certyfikat lub aprobata techniczna wykazujące, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi – bezpieczeństwo konstrukcji, użytkowe – odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska (ważne w dniu zakupu oczyszczalni) wystawione przez uprawnioną jednostkę,

3)      protokół odbioru oczyszczalni ścieków, sporządzony przez wykonawcę (ksero potwierdzone przez Urząd Gminy w Lubrzy),

4)      zgłoszenie instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, sporządzoną zgodnie z art.152 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008r.  Nr 25, poz.150 z późn. zm.) (ksero potwierdzone przez Urząd Gminy w Lubrzy),

5)      zgłoszenie dotyczące rozpoczęcia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jeżeli takie zastrzeżenie jest zawarte w uzyskanym pozwoleniu budowlanym (ksero potwierdzone przez Urząd Gminy w Lubrzy),

6)      umowa zawarta z uprawnionym podmiotem na serwisowanie przydomowej oczyszczalni ścieków oraz przeprowadzanie analiz oczyszczonych ścieków w okresie 4 lat począwszy od roku następującego po zakończeniu budowy (ksero potwierdzone przez Urząd Gminy w Lubrzy).

UWAGA!

W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbiorowych wad, uchybień lub innych nieprawidłowości, zostanie wydane zalecenie dotyczące ich usunięcia. Po ich usunięciu wnioskodawca może wystąpić o ponowny odbiór.

Krok 7 – Wypłata dofinansowania

Pozytywny protokół odbioru uprawnia dotującego do przekazania dotacji zgodnej z warunkami umowy.

* załącznik do Uchwały Nr XIX/152/2012 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubrza.
Uchwała Nr XXVI/202/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubrza.

 

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków do pobrania na stronie www.lubrza.opole.pl zakładka „Przydomowe oczyszczalnie”, w Urzędzie Gminy w Lubrzy pok. 201, 204 tel. 77 4074654 lub 77 4074657

 

Pobierz:

PDFRegulamin.pdf (44,78KB)
Załącznik nr. PDF2.pdf (41,13KB) DOC2.doc (41,00KB)
Załącznik nr. PDF3.pdf (31,70KB) DOC3.doc (29,00KB)
Załącznik nr. PDF4.pdf (36,96KB)
Załącznik nr. PDF5.pdf (24,80KB)
Załącznik nr. PDF6.pdf (94,32KB)
Załącznik nr. PDF7.pdf (22,90KB) DOC7.doc (21,00KB)
Załącznik nr. PDF8.pdf (62,27KB)
 

 

Wersja XML