Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie zakupu podręczników - Wyprawka szkolna. 2013/2014

   WYPRAWKA SZKOLNA

  ROK SZKOLNY 2013/2014

 

Informacja dla rodziców (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych) uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

 

Zgodnie z § 5 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych informujemy, iż termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania na zakupu podręczników został ustalony do dnia 10 września 2013 r.

 1. Zgodnie z  Rozporządzeniem, programem zostaną objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w roku szkolnym 2013/2014 w:

·        klasach I-III i V szkoły podstawowej,

 1. W 2013 r. programem zostaną objęci także uczniowie:

·        słabowidzący,

·        niesłyszący,

·        z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

·        z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

·        z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww.

 1. Zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych, dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2013 będzie wynosić:
   
Typ szkoły Uczniowie uprawnieni klas Rodzaj niepełnosprawności Kwota dofinansowania

Szkoła podstawowa
I- III nie dotyczy 225 zł
V nie dotyczy 325 zł
I-III Uczeń nie korzystający z podręczników do kształcenia specjalnego:
1.słabowidzący,
2. niesłyszący,
3.z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
4.z niepełnosprawnościami sprzężonymi- w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1,2,3
5.z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6. z niepełnosprawnościami sprzężonymi- w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 5
225 zł
Uczeń korzystający z podręczników do kształcenia specjalnego:
1.niesłyszący,
2.z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
3.z niepełnosprawnościami sprzężonymi- w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1,2
4. z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
5. z niepełnosprawnościami sprzężonymi- w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 4
770 zł
lub
25% z kwoty 770 zł
 
(książki pomocnicze lub materiały dydaktyczne)
IV-VI Uczeń nie korzystający z podręczników do kształcenia specjalnego:
1.słabowidzący,
2.niesłyszący,
3.z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
4.z niepełnosprawnościami sprzężonymi- w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1,2,3
325 zł
Uczeń nie korzystający z podręczników do kształcenia specjalnego:
1.z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
2. z niepełnosprawnościami sprzężonymi- w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1
225 zł
Uczeń korzystający z podręczników do kształcenia specjalnego:
1.niesłyszący,
2.z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
3.z niepełnosprawnościami sprzężonymi- w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt  1,2
770 zł
lub
40% z kwoty 770 zł

(książki pomocnicze lub materiały dydaktyczne)

 
Uczeń korzystający z podręczników do kształcenia specjalnego:
1.z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
2. z niepełnosprawnościami sprzężonymi- w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1
 
770 zł
lub
25% z kwoty 770 zł

(książki pomocnicze lub materiały dydaktyczne)

 
Gimnazjum I-III Uczeń nie korzystający z podręczników do kształcenia specjalnego:
1.słabowidzący,
2.niesłyszący,
3.z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
4.z niepełnosprawnościami sprzężonymi- w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1,2,3

350 zł
Uczeń nie korzystający z podręczników do kształcenia specjalnego:
1.z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
2. z niepełnosprawnościami sprzężonymi- w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1
 

225 zł
Uczeń korzystający z podręczników do kształcenia specjalnego:
1.niesłyszący,
2.z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
3.z niepełnosprawnościami sprzężonymi- w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1,2
607 zł lub 50% z kwoty 607 zł
(książki pomocnicze lub materiały dydaktyczne)

 
Uczeń korzystający z podręczników do kształcenia specjalnego:
1.z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
2. z niepełnosprawnościami sprzężonymi- w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1
770 zł lub 25% z kwoty 770 zł (książki pomocnicze lub materiały dydaktyczne)

                          Pomocy udziela się uczniom, o których mowa w pkt. 1 pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r.  poz. 182 ze zm.), tj. dla osoby w rodzinie – kwota 456 zł netto z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej

                          W przypadku uczniów klas I szkoły podstawowej pomocy udziela się uczniom, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) tj. aktualnie 539 zł netto na osobę w rodzinie (w przypadku rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko 623 zł).

                          Pomoc może być udzielona także uczniom z rodzin nie spełniających kryterium dochodowego, w  których występują przypadki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej  tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna. Pomoc w tym przypadku przyznawana jest na podstawie decyzji dyrektora szkoły.

UWAGA!!!
Liczba uczniów objętych pomocą w tym trybie nie może przekroczyć 5 % ogólnej liczby uczniów z klas I-III i V szkoły podstawowej w gminie.

                        Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

                        Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014, w terminie ustalonym przez wójta właściwego dla siedziby szkoły  - dla szkół mieszczących się na terenie Gminy Lubrza  termin zostaje ustalony na dzień  10 września 2013 r.

                        Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie/a o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczeń o dochodach - oświadczenie o wysokości dochodów.

                        W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.

                        W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

                        W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego zamiast informacji i zaświadczeń o dochodach, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

                        W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klas II, III i V, pochodzącego z rodziny, w której dochód na osobę w rodzinie przekracza 456 zł, do wniosku należy dołączyć uzasadnienie, z uzasadnienia powinno wynikać jaka z okoliczności określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej występuje w rodzinie.

                        Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszty zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym lub znacznym – również koszt zakupu książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych,  po przedłożeniu dowodu zakupu podręczników, którym w przypadku zakupów indywidualnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna albo rodzica zastępczego, a także rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników do wysokości wartości pomocy, o której mowa  w punkcie 3.

                        W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”.

                        W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników zwracane są rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

Wnioski do pobrania w szkołach podstawowych i gimnazjum, do których uczniowie będą uczęszczali w roku szkolnym 2013/2014

Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować do szkół, do których uczęszczają dzieci.

 

 

Dokumenty do pobrania:

PDFZarządzenie Wójta Gminy Lubrza w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.pdf

DOCOświadczenie.doc

Wniosek na dofinansowanie zakupu podręczników: DOCWniosek 1.doc

Wniosek na dofinansowanie zakupu podręczników dla ucznia niepełnosprawnego: DOCWniosek 2.doc

Wersja XML