Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Partnerstwo Nyskie 2020

Brak opisu obrazka

Projekt PARTNERSTWO NYSKIE 2020

 1. Projekt złożony do konkursu MRR „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG.
 2. Termin realizacji od stycznia 2014 r. do kwietnia 2016 r.
 3. Całkowita wartość projektu               2.669.830,28 zł
 4. Dofinansowanie 85%                        2.269.355,74 zł
 5. Wkład własny 15%                             400.474,54 zł
 6. Koszt projektu przypadający na Partnera to 157.048,84 zł, w tym wkład własny 23.557,33 zł.
 7. W dniu 25.03.2013r. podpisano Umowę Partnerstwa.
 8. W skład partnerstwa wchodzą 3 powiaty: Głubczycki, Nyski i Prudnicki i 14 gmin: Nysa (Lider Partnerstwa) Biała, Branice, Głubczyce, Głuchołazy, Grodków, Kietrz, Korfantów, Lubrza, Łambinowice, Otmuchów, Paczków, Prudnik, Skoroszyce

         Poniżej zasięg terytorialny Partnerstwa przedstawiony na mapach:

      1. Partnerstwo Nyskie na tle mapy Województwa Opolskiego
               Brak opisu obrazka
 

 1. Partnerstwo Nyskie – powiaty wchodzące w skład Partnerstwa
      Brak opisu obrazka
   
 2. Partnerstwo Nyskie – gminy wchodzące w skład Partnerstwa
    Brak opisu obrazka

   
 3. Celem ogólnym Projektu jest wytworzenie mechanizmów długofalowej współpracy w zakresie wspólnego rozpoznawania i rozwiązywania problemów o charakterze wykraczającym poza granice jednej gminy, tj. działanie na szczeblu ponadlokalnym.
 4. Zakres Projektu obejmuje opracowanie dokumentów planistycznych dla obszaru funkcjonalnego: strategii ogólnej i 3 strategii sektorowych, tj.

           z uwzględnieniem konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych na etapie tworzenia dokumentów oraz ich uchwalania.

 1. Dla potrzeb realizacji Projektu – opracowywania dokumentów strategicznych - utworzono zespoły robocze ds. strategii, w których każdy z Partnerów ma swojego przedstawiciela.
 2. Obszar funkcjonalny to obszar, który tworzą Partnerzy projektu. Opracowane dokumenty planistyczne będą dotyczyć wszystkich Partnerów. Poruszane w opracowywanych dokumentach dziedziny będą w równym stopniu opisywać każdego z Partnerów Projektu. Dla potrzeb realizacji niniejszego Projektu Partnerzy przyjęli zasadę, iż wszystkie pożytki i koszty związane z realizacją zadania dzielone są po równo na każdego Partnera.  Zasada ta odnosi się również do wkładu pracy merytorycznej i zaangażowania niezbędnego do realizacji Projektu. Dlatego podjęto wspólnie decyzję, iż Projekt od początku do końca będzie realizowany wspólnymi siłami przez wszystkich Partnerów.
 3. Partnerstwo Nyskie to inicjatywa perspektywiczna skupiająca się na wspólnych działaniach mających na celu:

 

Więcej informacji dotyczących projektu dostępnych jest na stronie: Partnerstwo Nyskie 2020

 


 

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 
Nysa: Podmiot odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji przetargowejw tym SIWZ (zadanie nr 1) projektu p.n.Partnerstwo Nyskie 2020 realizowanego w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych.

Numer ogłoszenia: 67071 - 2014; data zamieszczenia: 28.03.2014


Biuletyn UZP:     http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=67071&rok=2014-03-28

Strona internetowa Zamawiającego: http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=5d42ae7d39986246f08209f55f46192c&ver=1#menuscroll

 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu w związku ze zmianą treści SIWZ 02.04.2014:

http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=0f37b28a720294bdcaed784590b7d97c&ver=1#menuscroll

 


 

Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Postępowanie w trybie  przetargu nieograniczonego pn.:

Podmiot odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ (zadanie nr 1) projektu p.n.Partnerstwo Nyskie 2020 realizowanego w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych.


Numer ogłoszenia: 67071 - 2014; data zamieszczenia: 28.03.2014
 

Linki do stron

Biuletyn UZP:     http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=76941&rok=2014-04-08

 
Strona internetowa Zamawiającego: http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=60fffbaa07c419d995717b5939b69605&ver=1#menuscroll


Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=dae41fb45d344cae5751e2aa1f84fa19&ver=3#menuscroll

 


Ponizej link do strony www na której zostały zamieszczone wyjasnienia treści SWIZ  pn.
Informacja i promocja projektu Partnerstwo Nyskie 2020. Projekt Partnerstwo Nyskie 2020 realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR) Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych - CZĘŚĆ 2

http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=6e35e0eb454e69d9c4448700758298dc&ver=1#menuscroll


Informacja dotycząca postępowań o udzielenie zamówień publicznych

na opracowanie Strategii OF  „PARTNERSTWO NYSKIE 2020”

Lp. Strategia Data składania ofert , godzina

Link do ogłoszenie i SIWZ opublikowanej  przez Zamawiającego na stronie www

 

Link do ogłoszeń opublikowanych w Dzienniku Urzędowym  Unii Europejskiej
1 Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

21 sierpnia 2014r.

10:00

 

http://www.bip.nysa.pl/index.php?gi
d=cd4bbb07dd59f13ab6b62db
eaa678c10&grp=4dc7aa86a5108501fff13
e666b638daa&ver=1#menuscroll

 

http://ted.europa.eu/udl
?uri=TED:NOTICE:2368
73-2014:TEXT:PL:HTML

 

2 Strategia  Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

21 sierpnia 2014r.

12:00

 

http://www.bip.nysa.pl/index.php?gi
d=cd4bbb07dd59f1
3ab6b62dbeaa678c10&g
rp=48a9c0a4a6fc65dab0b010537c8ba1c9&ver=1#menuscroll

http://ted.europa.eu/udl
?uri=TED:NOTICE:2366
52-2014:TEXT:PL:HTML

 

3 Strategia Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

22 sierpnia 2014r.

10:00

 

http://www.bip.nysa.pl/index.ph
p?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62
dbeaa678c10&grp=fc7bbd052
e7a0c5422a117efe86d2d36&
ver=1#menuscroll

 

http://ted.europa.eu/udl
uri=TED:NOTICE:23652
3-2014:TEXT:PL:HTML

 

4 Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

25 sierpnia 2014r.

10:00

 

http://www.bip.nysa.pl/inde
x.php?gid=cd4bbb07dd59f13a
b6b62dbeaa678c10&grp=d
7c860a16881c0c4c42b149e08
486337&ver=1#menuscroll

 

http://ted.europa.eu/udl?u
ri=TED:NOTICE:236842
-2014:TEXT:PL:HTML

 

 


ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w przetargu nieograniczonym z dnia 07 lipca 2014 r.

Informacja i promocja projektu „Partnerstwo Nyskie 2020”


Projekt „Partnerstwo Nyskie 2020” realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR)
„Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych

Części : 1,2,4,5,7,8,9

oraz

ZAWIADOMIENIE  O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

w przetargu nieograniczonym z dnia 07 lipca 2014 r.

Informacja i promocja projektu „Partnerstwo Nyskie 2020”


Projekt „Partnerstwo Nyskie 2020” realizowany w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne MIiR)
„Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych

Części : 3 i 6

 W załączeniu pełna treść zawiadomienia plik :  „zawiadomienia o wyborze - promocja PN 2020.pdf”

oraz link do strony, na której zamieszczone są wyniki postępowania

http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=6f86780cdc94b1aadd0deacf07d56fa0&grp=d6ec79fdf2d5a009c6962a6ca66a78b1&arch=&ver=2#menuscroll

PDFzawiadomienia o wyborze - promocja PN 2020.pdf

 

 


Informujemy, iż zostało ogłoszone ponowne postępowanie o udzielenie zamóienia publicznego pn.:  

Informacja i promocja projektu Partnerstwo Nyskie 2020, 

- dla dwóch części - dla  których uprzednio postępowanie zostało unieważnione

 

Ponizej link do strony www na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu i SWIZ .

- strona www zamawiającego

http://www.bip.nysa.pl/index.php?gid=cd4bbb07dd59f13ab6b62dbeaa678c10&grp=9567417b82a69680df818670adabc8e3&ver=1#menuscroll

- biuletyn uzp

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=138775&rok=2014-06-27

 


 

Brak opisu obrazka

Wersja XML