Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o udostępnieniu spisów wyborców

I N F O R M A C J A!

 

Informuje się , że w dniach od 05 maja do 16 maja br. w Urzędzie Gminy w Lubrzy ul. Wolności 73, pok. 103, Ip. ( w godzinach pracy) udostępnione zostaną do wglądu spisy wyborców z terenu Gminy Lubrza uprawnionych do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie ( w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie. (Formularze wniosków o udostępnienie spisów znajdują się w Urzędzie Gminy w Lubrzy (jak wyżej), lub na stronie internetowej www.bip.lubrza.opole.pl)

 

POUCZENIE

Na nieprawidłowości w spisie wyborców mogą być wnoszone  reklamacje.

Reklamację wnosi się do wójta albo do organu, który sporządził spis wyborców.

 

                                                                                                                                         WÓJT GMINY LUBRZA

                                                                                                                                                       /-/

 

 

 

Wersja XML